Ośrodek Kultury Ruczaj Facebook
Newsletter

Konkurs plastyczny "Wielkie bitwy i wielcy wodzowie w powieściach Henryka Sienkiewicza"

LAUREACI KONKURSU - PROTOKÓŁ JURY

 

Temat konkursu

„Czuł się dumnym, że jest synem tej Rzeczypospolitej zwycięskiej, przepotężnej, o której bramy wszelka złość, wszelki zamach, wszelkie ciosy tak rozbijają się i kruszą, jako mocy piekielne o bramy nieba”

to słowa opisujące Jana Skrzetuskiego, bohatera książki „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Właśnie takie czasy dla Polski – czasy potęgi, kiedy była Ona jednym z największych krajów na mapie Europy, opisał Sienkiewicz w swoich powieściach – w „Krzyżakach”, oraz Trylogii („Ogniem i mieczem”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski”). Utrzymanie potęgi i wolności kraju wymagało jednak wielu walk i poświęceń. Na kartach twórczości Sienkiewicza pojawiają się więc słynne bitwy, znane formacje wojskowe, wielcy wodzowie i bohaterowie, z których możemy być dumni. Chcielibyśmy, aby ten ważny dla Polaków pisarz zainspirował Was do stworzenia pracy plastycznej nawiązującej do tematu "Wielkie bitwy i wielcy wodzowie w powieściach Henryka Sienkiewicza". Prosimy o nadanie pracy tytułu i dołączenie do niej krótkiego tekstu (maks. 100 słów), w którym uzasadnicie swój wybór tematu pracy.

Organizator
Centrum Kultury "Ruczaj", ul. S. Rostworowskiego 13, Kraków
Kontakt z biurem pod numerem telefonu 12 266 09 73 od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-21.00 oraz mailowo pod adresem biuro@ckruczaj.pl.

Cele konkursu:
- rozbudzanie uczuć patriotycznych dzieci i młodzieży
- zainteresowanie historią Polski i wielkimi bohaterami narodowymi
- rozwój wyobraźni oraz zdolności artystycznych dzieci i młodzieży
- uczczenie postaci Henryka Sienkiewicza w roku ogłoszonym jego imieniem

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas 4-6, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Warunki uczestnictwa:
- prace mogą być wykonane w dowolnej technice płaskiej lub przestrzennej
- w przypadku technik płaskich mile widziane formaty od A3 do A1
- prace muszą zawierać tytuł i tekst uzasadniający wybór tematu
- do pracy należy dołączyć metryczkę, a w niej następujące dane: imię i nazwisko autora, rok urodzenia i klasę, do której uczęszcza oraz telefon i adres mailowy;
w przypadku gdy kierującym jest szkoła lub instytucja kultury dodatkowo prosimy o podanie imienia i nazwiska nauczyciela lub instruktora oraz nazwy, adresu i telefonu placówki.

Termin składania prac
Prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą na adres:
Centrum Kultury „Ruczaj”, ul. S. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków, z dopiskiem na kopercie "Konkurs plastyczny", do dnia 5 listopada 2016 r.
Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.

Kryteria oceny prac:
- zgodność z tematyką
- oryginalność
- walory artystyczne
- walory patriotyczne

Zasady przyznawania nagród
Jury wyłonione przez organizatora konkursu przyzna miejsca 1-3 w każdej z trzech następujących kategorii:
- klasy 4-6 szkoły podstawowej
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne
Jury ma prawo przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników
Informacja o przyznanych nagrodach zostanie umieszczona na stronie internetowej Centrum Kultury "Ruczaj" (www.ckruczaj.pl) w dniu 8 listopada br. Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz wernisaż wystawy prac konkursowych odbędzie się w sobotę, 12 listopada 2016 r. o godz. 17.00.

Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celach promocyjnych i publikacjach. Prace będzie można odebrać dwa tygodnie po zakończeniu wystawy.

 


Dla ułatwienia zadania uczestnikom konkursu zamieszczamy spis ważnych postaci historycznych i bitew, które pojawiły się we wspomnianych powieściach Sienkiewicza.

"Krzyżacy"
król Władysław Jagiełło
wielki książę litewski Witold
bitwa pod Grunwaldem

"Ogniem i mieczem"
książę Jeremi Wiśniowiecki
król Jan Kazimierz
obrona Zbaraża
bitwa pod Zborowem
bitwa pod Beresteczkiem

"Potop"
oblężenie Jasnej Góry
ksiądz Augustyn Kordecki
hetman Paweł Jan Sapieha

oblężenie Zamościa przez Szwedów
hetman Stefan Czarniecki
hetman Jerzy Sebastian Lubomirski

bitwa pod Warszawą (przegrana)
Bitwa pod Prostkami
hetman Wincenty Gosiewski

"Pan Wołodyjowski"
Obrona Kamieńca Podolskiego
Bitwa pod Chocimiem
król Jan Sobieski
Michał Wołodyjowski (postać fikcyjna częściowo wzorowana na Jerzym Wołodyjowskim)